Práce

/
5. novembra 2012

Kanalizácia a ČOV

DETAILY PROJEKTU
Popis
kanalizácia a Čistička odpadových vôd
Lokalita
Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vŕbnica
Dĺžka potrubia
22 470m
Materiál / dimenzia potrubia
PVC, HDPE / DN200 - DN300
Dátum dokončenia
2012

Popis stavby

V rámci vybudovania kanalizačnej siete obcí Hatalov, Dúbravka, Vŕbnica a Žbince bolo zrealizovaných celkových 22470 m  gravitačnej a tlakovej kanalizácie, prečerpávacích staníc a výstavba čističky odpadových vôd v obci Hatalov, ktorá svojím účelom zvyšujú komfort bývania obyvateľov a zlepšujú stav životného prostredia dotknutých obcí. Výstavba ČOV pozostávala z objektov  NN, VN prípojka a trafostanica, prevádzková budova a kalové hospodárstvo, mechanické a biologické predčistenie, prístupová cesta, akumulačná nádrž, vonkajšie osvetlenie , terénne a sadové úpravy, prístupová cesta, oplotenie.

Text